W Oracle nie ma możliwości przechowywania wartości typu bool. Najbardziej powszechnym rozwiązaniem jest użycie kolumny typu CHAR(1) z wartościami ‘Y’ i ‘N’. Autorzy NHibernate się na to przygotowali udostępniając typ YesNo.

Mój przypadek był inny. Z bazy danych korzystała już aplikacja, która wartości typu bool zapisywała w kolumnach typu INT. Wartość true zdefiniowana była jako -1, wartość false - 0. Moja miała robić tak samo. Da radę. Tylko niestety trzeba się trochę napisać.

Tworzymy klasę MyTrueFalseType implementującą interfejs NHibernate.Types.IUserType:

using System;
using System.Data;
using NHibernate;
using NHibernate.SqlTypes;
using NHibernate.UserTypes;

namespace MyNamespace
{
  public class MyTrueFalseType : IUserType
  {
    private const int TRUE_VALUE = -1;
    private const int FALSE_VALUE = 0;

    public object Assemble(object cached, object owner)
    {
      return cached;
    }

    public object DeepCopy(object value)
    {
      return value;
    }

    public object Disassemble(object value)
    {
      return value;
    }

    public new bool Equals(object x, object y)
    {
      return object.Equals(x, y);
    }

    public int GetHashCode(object x)
    {
      if (x == null)
        return 0;
      return x.GetHashCode();
    }

    public bool IsMutable
    {
      get { return false; }
    }

    public object NullSafeGet(IDataReader rs, string[] names, object owner)
    {
      var obj = NHibernateUtil.String.NullSafeGet(rs, names[0]);

      if (obj == null) return null;

      var boolValue = Int32.Parse(obj.ToString());

      if (boolValue != TRUE_VALUE && boolValue != FALSE_VALUE)
        throw new ADOException(
          String.Format("Expected data to be {0} or {1} but was {2}.",
            TRUE_VALUE, FALSE_VALUE, boolValue), null);

      return boolValue == TRUE_VALUE;
    }

    public void NullSafeSet(IDbCommand cmd, object value, int index)
    {
      if (value == null)
      {
        ((IDataParameter)cmd.Parameters[index]).Value = DBNull.Value;
      }
      else
      {
        var boolValue = (bool)value;
        ((IDataParameter)cmd.Parameters[index]).Value = 
          boolValue ? TRUE_VALUE : FALSE_VALUE;
      }
    }

    public object Replace(object original, object target, object owner)
    {
      return original;
    }

    public Type ReturnedType
    {
      get { return typeof (bool); }
    }

    public SqlType[] SqlTypes
    {
      get { return new[] { SqlTypeFactory.Int32 }; }
    }
  }
}

Dla przykładowej klasy:

public class MyClass: BaseEntity
{
  public virtual bool Editable { get; set; }
}

definiujemy mapowanie:

public class MyClassMap: ClassMap<MyClass>
{
  public MyClassMap()
  {
    Id(x => x.Id).GeneratedBy.HiLo("1").UnsavedValue("0");
    Map(x => x.Editable).CustomType(typeof(MyTrueFalseType));
    Table("my_class");
  }
}

Od teraz w tabeli my_class w kolumnie editable wartość true będzie zapisywana jako -1, wartość false jako 0.